Mokytojų, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo pareiginės algos pastoviosios dalies kooficientai ir mokytojų, specialiojo pedagogo, logopedo darbo krūvio sandara

Mokytojų, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo pareiginės algos pastoviosios dalies kooficientai ir mokytojų, specialiojo pedagogo, logopedo darbo krūvio sandara