PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Velžio lopšelyje-darželyje „Šypsenėlė“ priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas organizuojamas priešmokyklinio ugdymo grupėje „Gudručiai“ ir jungtinėje priešmokyklinio ugdymo grupėje „Šypsniukai“.

Velžio lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ Liūdynės skyriuje priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas organizuojamas jungtinėje ikimokyklinio ugdymo grupėje „Darbštučiai“.


          Grupės dirba penkias dienas per savaitę. Darbo laikas 7.00–17.30 val. (10.30 val.).

           Privalomas priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, bet ne anksčiau, negu jam sueina 5 metai.
           Priešmokyklinio ugdymo grupė dirba pagal „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu. 
           Į grupių veiklą integruojama Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa.
           Minimali programos trukmė – 640 valandų.
           Programos įgyvendinimo laikotarpiu vaikų atostogos organizuojamos pagal Velžio gimnazijos nustatytą mokinių atostogų laiką.
           Vaikams sudaromos sąlygos maitintis 3 kartus. Tėvų (globėjų) pageidavimu (prašymu), maitinimas gali būti organizuojamas 1, 2 arba 3 kartus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, vaikams skiriami nemokami pietūs.
           Su priešmokyklinio amžiaus vaikais dirba priešmokyklinio ugdymo mokytojai, ikimokyklinio ugdymo mokytojai, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas, meninio ugdymo mokytojas, logopedas, specialusis pedagogas.
           Tėvams (globėjams) pasirašius priešmokyklinio ugdymo sutartį, tėvai (globėjai) privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų priešmokyklinio ugdymo grupės lankymą.
           Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams švietimo pagalbą teikia logopedas, specialusis pedagogas.
           Du kartus per metus (spalio ir gegužės mėnesiais) atliekamas vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas. Pasiekimai ir pažanga fiksuojami elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“.  Apie vaiko ugdymosi sėkmingumą tėvai (globėjai) informuojami individualių pokalbių ir tėvų susirinkimų metu.
          Gegužės mėnesį vaikų pasiekimai aprašomi Priešmokyklinio ugdymo mokytojo rekomendacijose, kurios pildomos pagal Velžio lopšelio-darželio „Šypsenėlė" direktoriaus įsakymu patvirtintą formą iki birželio 5 d.
          Grupės edukacinė aplinka nuolat turtinama, sudarytos sąlygos poilsiui, kuriama saugi ir atitinkanti vaikų poreikius aplinka.

DOKUMENTAI REGLAMENTUOJANTYS PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas