PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ

Vaikai į Velžio lopšelį-darželį „Šypsenėlė“ priimami vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-130 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl vaikų priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ Priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas.

PRAŠYMO PATEIKIMAS

  •  Vienas iš tėvų (globėjų) teikia prašymą lopšelio-darželio direktoriui.
  • Prie prašymo pridedama vaiko gyvenamosios vietos deklaracija ir vaiko gimimo liudijimo ar gimimo įrašą liudijančio išrašo kopija.
  • Prašymas dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę.
  • Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę.
  • Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę Liūdynės skyriuje.

PRIĖMIMO ORGANIZAVIMAS

  • Į lopšelį-darželį priimami vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje. Esant laisvų vietų, į lopšelį-darželį einamaisiais mokslo metais priimami vaikai ir iš kitų savivaldybių.
  • Jei susidaro eilė, tėvai (globėjai) informuojami kiekvienų metų gegužės mėnesį. 
  • Vaikai priimami pagal prašymo registravimo datą ir pirmumo teisę suteikiančias priežastis, laikantis eiliškumo tvarkos.
  • Pirmumo teisę suteikiančios priežastys:

Vaikams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

Vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko lopšelį-darželį.